STNZ Legal

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik'e İlişkin Bilgi Notu

Eylül 2022

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 7 Eylül 2022 tarih ve 31946 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İşbu Yönetmelik kapsamında spor kulüplerinin faaliyetlerinin oluşum ve gelişiminin izlenebilmesi adına; kulüplerin iktisadi ve mali durumlarını, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde ettikleri neticeleri tutacakları defterlerle açıkça ortaya koyma yükümlülüğü getirilmiştir.

A. Kapsam

 • Yönetmelik kapsamına Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescilini yaptıran spor kulüpleri ile spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonlar ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonlar girmektedir.
 • Bununla birlikte sermaye piyasası mevzuatına tabi olan halka açık spor anonim şirketleri için getirilen Yönetmelik hükümleri, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanacak; ayrılması halinde ise halka açık spor anonim şirketlerine Yönetmelik hükümleri değil, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

B. Tutulacak Defter ve Kayıtlar

 • Spor kulüpleri işletme hesabı esasına göre defter tutmakla yükümlüdür fakat bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir. Bu kapsamda spor kulüplerince tutulacak defterler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

  İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Kulüplerin Tutacakları Defterler

  • Karar Defteri
  • Üye Kayıt Defteri
  • Evrak Kayıt Defteri
  • İşletme Hesabı Defteri
  • Demirbaş Defteri
  • Borç-Alacak Defteri

  Not: Bu kulüpler ayrıca yıl sonlarında İşletme Hesabı Tablosu düzenlemekle yükümlüdür.

  Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Kulüplerin Tutacakları Defterler

  • Karar Defteri
  • Üye Kayıt Defteri
  • Evrak Kayıt Defteri
  • Yevmiye Defteri
  • Büyük Defter
  • Envanter Defteri

  Not: Bu kulüplerin finansal tablolarının hazırlanması ve raporlanmasında esas alınacak standartlarının neler olduğu Yönetmelik’in 17. maddesinde detaylı şekilde açıklanmış olup raporlama sürecinde bu standartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilecektir.
 • Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, Yönetmelikte yazılı diğer defterler kullanılmaya başlanmadan önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilecek, ara tasdik gerekmeksizin defterler sayfaları bitene kadar kullanılacaktır. İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihi olan 07.09.2022 tarihinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecektir.
 • Spor kulüpleri işlemlerini defterlere günlük olarak Türkçe dilinde kaydetmekle yükümlüdür. Gerektiği hallerde (muhasebe düzeni ve güvenliği bozulmayacak şekilde) işin hacmi göz önüne alınarak kayıtlar daha geniş bir süre içerisinde tutulabilecekse de bu gibi kayıtlar da 10 günden fazla geciktirilemeyecektir. Ayrıca yapılan işlemlerin muhasebe fişi veya bordro gibi belgelere işlenmesi de deftere işlenmesi hükmünde sayılacaktır; fakat bu gibi kayıtların esas defterlere intikali en geç 45 gün içerisinde gerçekleştirilecek, denetim amacıyla defterlerin istenmesi durumunda ise 45 günlük sürenin dolması beklenmeksizin yapılmış olan işlemler defterlere intikal ettirilecektir.
 • Spor kulüpleri devamlı niteliği haiz kayıtları (karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri vb.) devamlı surette; diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacaktır. İşbu defter veya belgelerin kaybolması, çalınması, okunamayacak duruma gelmesi veya yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet nedeniyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması durumunda ise; spor kulübü yöneticisi zıyaın öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde zayi belgesi almak için spor kulübü merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemesine başvuru yapacak ve neticesini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazılı şekilde iletecektir.

C. Hesap Dönemi

 • Spor kulüplerinde hesap dönemi kural olarak bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
 • Spor kulüplerinde hesap döneminin tayininde aşağıdaki çizelge izlenebilecektir:

D. Alındı Belgeleri

 • Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetmelik Ek- 8’de gösterilen şekilde yönetim kurulu kararıyla bastırılacak veya EK-8’de belirtilen bilgileri içermek şartıyla elektronik ortamda düzenlenecek ve düzenli olarak saklanacaktır. Bastırılan alındı belgesi ciltleri 15 gün içinde basımevleri tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekecek, bu bildirim Bakanlık bilişim sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapılabilecektir.
 • Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunan kişilere imza karşılığı verilebilecek ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınacaktır. Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de (en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak) belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilecektir.
 • Spor kulübü adına gelir tahsil etmekle yetkili olan bu kişiler, tahsil ettikleri parayı 15 iş günü içerisinde spor kulübünün banka hesabına yatıracak; ancak tahsil edilen paranın 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması zorunlu ödeme tutarını geçmesi halinde bu para en geç 2 iş günü içinde spor kulübünün banka hesabına yatırılacaktır.
 • Son olarak, spor kulüpleri adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatlar Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya PTT A.Ş. aracılığı ile yapılacaktır ve yapılan tüm ödeme veya tahsilatlar spor kulüplerinin defter ve kayıtlarında gösterilecektir.

Yukarıda yer alan açıklamalar, yayımlanan Yönetmelik’e ilişkin özet bilgiler içermekte olup hukuki görüş veya tavsiye niteliğinde değildir. Konuya ilişkin ilave sorularınız için bizimle her zaman info@stnzlegal.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.